Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1       In  deze algemene voorwaarden  worden  de volgende   termen   in de navolgende betekenis gebruikt:

FTE Groep

FTE Groep B.V. en de aan FTE Groep B.V. gelieerde dochterondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, FTE B.V., FTE Digital B.V., FTE Expert B.V., en FTE Change B.V.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van FTE Groep voorziet van (een) professional(s).

Diensten

Alle door FTE Groep voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot detachering, consultancy, organisatieadviezen, educatie en ondersteuning.

Opdracht

De overeenkomst tussen een opdrachtgever en FTE Groep op grond waarvan FTE Groep diensten verleent aan de opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging

Het door FTE Groep te versturen document door middel waarvan de opdracht tot stand komt en waarin in ieder geval de inhoud van de diensten en het (uur)tarief alsmede de duur van de opdracht is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt hierin vastgelegd welke gegevens door of namens de opdrachtgever aan FTE Groep ter beschikking worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de opdracht.

Professional

Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met FTE Groep, in opdracht van FTE Groep diensten bij of ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert.

Honorarium

De door opdrachtgever aan FTE Groep verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van,   opdrachten aan en overeenkomsten met FTE Groep.

2.2     Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door FTE Groep zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat FTE Groep onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van FTE Groep niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de opdracht

3.1     Alle door FTE Groep verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van twee weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door FTE Groep uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2     Mondelinge toezeggingen verbinden FTE Groep slechts nadat FTE Groep schriftelijk heeft bevestigd.

3.3     Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat FTE Groep deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een opdrachtbevestiging danwel op het moment dat FTE Groep feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4 Looptijd en beëindiging van de opdracht

4.1     De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd

4.2     De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

4.3     Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

4.4     Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.

4.5     De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitende tegen het einde van de maand worden opgezegd door middel van een aangetekende brief met inachtneming van in ieder geval één kalendermaand.

4.6     Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen   toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voorgezet, wordt de opdracht met tenminste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.

4.7     FTE Groep behoudt zich het recht voor een professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door FTE Groep verzonden bevestiging, zonder dat FTE Groep aansprakelijk is voor eventueel door de opdrachtgever geleden schade.

4.8     Opdrachten tussen opdrachtgever en FTE Groep kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

  • opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  • opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever;
  • onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  • naar het oordeel van FTE Groep inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker kan worden gesteld;
  • opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Het voorgaande laat onverlet het recht van FTE Groep om volledige schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1     FTE Groep staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. FTE Groep is in deze zin niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.

5.2     Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de professional aan een projectleider of contactpersoon die door de opdrachtgever is aangesteld.

5.3     De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen FTE Groep en de opdrachtgever. FTE Groep behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen dor een andere gekwalificeerde kandidaat.

5.4     Opdrachtgever heeft gedurende de eerste vijf werkdagen van de professional bij opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van de betreffende professional met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de professional aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie en de opdrachtgever FTE Groep hier    minimaal één werkdag van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Beëindiging    met onmiddellijke ingang is niet mogelijk indien FTE Groep binnen tien werkdagen na de aanzegging van de opdrachtgever voor passende vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de professional die voor de eerste keer (direct of indirect) bij de opdrachtgever           werkzaam is.

5.5     Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FTE Groep de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Tevens is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van FTE Groep niet      toegestaan.

Artikel 6 Arbeidsduur, werktijden, bedrijfssluiting en vakantie

6.1     Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de werktijden van de professional voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen.

6.2     Opdrachtgever verplicht zich ertoe FTE Groep voorafgaande aan het aangaan van de opdracht te informeren over eventuele bedrijfssluitingen gedurende de looptijd  van de opdracht. Gedurende de looptijd van de opdracht zal de opdrachtgever FTE Groep onmiddellijk na bekend worden van een bedrijfssluiting, maar in ieder geval vier weken voor de sluiting hierover         informeren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van FTE Groep, die daarvan (direct of indirect) het gevolg is.

6.3     Het tijdstip en de duur van de vakantie van de professional wordt na overleg met opdrachtgever bindend door FTE Groep vastgesteld.

Artikel 7 Aanwijzingen en regie opdrachtgever

7.1     De professional verricht de werkzaamheden in het kader van de opdracht onder regie danwel onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2     Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de professional zowel als voor haar eigen personeel. Opdrachtgever vrijwaart FTE Groep terzake tegen aanspraken van de professional en/of derden.

7.3     Slechts bij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomst, is FTE Groep gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen.

Artikel 8 Veiligheid en aansprakelijkheid

8.1     Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld. Opdrachtgever is gehouden om aan de professional en FTE Groep tijdig voor aanvang van de werkzaamheden van de professional een document te verstrekken met een beschrijving van de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

8.2     Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW (bedrijfsongevallen).

8.3     Opdrachtgever vrijwaart FTE Groep tegen eventuele aanspraken van een professional uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 BW.

8.4     Opdrachtgever vrijwaart FTE Groep tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Artikel 9 Honorarium, overwerk

9.1     Het honorarium wordt berekend op basis van het uurtarief, zoals vastgesteld in de opdrachtbevestiging.

9.2     Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de professional niet werkzaam s geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de professional.

9.3     Indien een professional per dag en/of week en/of maand meer uren werkzaamheden verricht dan inde opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het uurtarief verhoogd conform hetgeen in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.

9.4     In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is FTE Groep gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

9.5     FTE Groep is tevens gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van een overeengekomen CBS-indexcijfer)

9.6     Een aanpassing van het honorarium wordt door FTE Groep zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt.

Artikel 10 Wijze van facturering

10.1   FTE Groep factureert op basis van de door de professional ingevulde urenstaten die de opdrachtgever verbinden, tenzij de opdrachtgever overtuigend tegenbewijs levert over de daadwerkelijk gewerkte uren.

10.2   Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan er gefactureerd worden op basis van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die de opdrachtgever verbinden. Door ondertekening    van deze urenstaten verklaart de opdrachtgever alsdan dat deze juist en volledig zijn ingevuld. Bij verschil tussen de door de professional ingeleverde urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij FTE Groep ingeleverde urenstaat als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever dat het door haar behouden afschrift juist is.

10.3   Indien de opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de   urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen vijf werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een -naar de opdrachtgever- correct ingevulde urenstaat aan FTE Groep heeft verstrekt, is FTE Groep bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.

10.4   Van het bovenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindt op basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen.

Artikel 11 Betalingen

11.1   Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening van FTE Groep. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een professional zijn verboden en hebben tot gevolg dat FTE Groep niet bevrijdend is betaald.

11.2   Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor FTE Groep als gevolg van koersverschillen voor rekening van de opdrachtgever komt.

11.3   Opdrachtgever betaalt te allen tijde zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

11.4   Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat FTE Groep tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is de opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

11.5   Indien FTE Groep overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden FTE Groep alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die FTE Groep binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft FTE Groep de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.

11.6   reclames omtrent een factuur moeten binnen negen kalenderdagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij FTE Groep zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een    reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

11.7   Indien de opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in lid 6:

  • zijn de verplichtingen van FTE Groep tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan  (inclusief betaling van incassokosten en/of andere kosten inbegrepen)
  • kan FTE Groep van de opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, zoals in de vorm van een bankgarantie.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1   FTE Groep en de opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

12.2   FTE Groep zal de professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen deze bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt. FTE Groep is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een professional deze verplichting heeft geschonden.

Artikel 13 Rechtstreekse arbeidsverhouding

13.1   Het is de opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht en gedurende twaalf maanden na het einde van   een opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande   schriftelijke toestemming van FTE Groep, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of door derden een arbeidsverhouding of samenwerking        van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.

13.2   Het is de opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FTE Groep gedurende een periode van twaalf maanden nadat een professional door FTE Groep aan haar is voorgesteld en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.

13.3   Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan FTE Groep verschuldigde, direct opeisbare boete ter hoogte van 50.000,– euro, maar laat de mogelijkheid van FTE Groep om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

13.4   Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1   Elke eventuele aansprakelijkheid van FTE Groep is beperkt tot het bedrag waarvoor FTE Groep is verzekerd en zal nimmer meer belopen dat het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn, met dien verstande dat de schadevergoedingsplicht van FTE Groep zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.

14.2   FTE Groep is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

14.3   Opdrachtgever vrijwaart FTE Groep voor iedere aansprakelijkheid van   FTE Groep die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

14.4   FTE Groep is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met de opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

14.5   Opdrachtgever vrijwaart FTE Groep voor iedere aansprakelijkheid van FTE Groep die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door de opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1   Deze algemene voorwaarden en alle offertes en alle opdracht(bevestiging)en waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

15.2   Alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met de opdracht(bevestiging) kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.