Contact

Disclaimer

Disclaimer © FTE Groep. Alle rechten voorbehouden. Deze website of delen daarvan mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FTE Groep. Deze website is gebaseerd op materiaal waarvan FTE Groep van mening is dat het betrouwbaar moet worden geacht. Hoewel FTE Groep alles in het werk heeft gesteld om er voor zorg te dragen dat de informatie hierin juist en accuraat is, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. FTE Groep sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie. Mocht u enige onjuistheid constateren, dan zouden wij het op prijs stellen als wij hiervan op de hoogte worden gesteld zodat wij deze onjuistheden kunnen corrigeren.