Contact

Interview

Datascan ontwikkeld voor een provincie in Nederland

Voor een van de provincies in Nederland hebben we inzichtelijk gemaakt waar zij staan op het gebied van datagedreven werken.  Hiervoor hebben wij een datascan ingezet, als belangrijk middel om dit te realiseren. In dit interview met Niels Creutzburg gaan we in op de analyse en scan die is uitgevoerd. 

Welke data-ambities heeft deze organisatie?
De ambitie is dat ‘datagedreven werken’ de komende jaren vanzelfsprekend en gemeengoed gaat worden voor deze provincie. Datagedreven werken gaat ervoor zorgen dat de wettelijke taken beter en tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen worden, investeringsbesluiten en beleidskeuzes beter onderbouwd kunnen worden. Maar ook dat de burger relevantere, meer op maat gesneden informatie geboden kan worden.

Met welke vraag is deze provincie bij FTE Groep gekomen?
Om deze transformatie doelgericht te kunnen inzetten, is het belangrijk helder in beeld te brengen waar de provincie momenteel staat op het gebied van datagedreven werken. Zodat inzichtelijk wordt waar het al goed gaat en waar er nog mogelijkheden liggen om te verbeteren. Aan FTE Groep is gevraagd te ondersteunen om dit beeld scherp te krijgen. 

Op welke wijze ondersteunt FTE Groep de provincie hiermee?
Om dit beeld scherp te krijgen is een online scan ‘datagedreven werken’ ontwikkeld. Daarmee maken we de ‘foto van vandaag’. Medewerkers geven aan de hand van stellingen over datagedreven werken aan in welke mate deze stellingen voor hen van toepassing zijn. De stellingen zijn gebaseerd op de 4 onderdelen van het 4D-datamodel. De uitkomsten geven zo een beeld van de maturiteit per onderdeel.

Waarom is de Datascan gemaakt en waarom is dit hét middel?
Je hoort vaak: Waar moeten we beginnen? De uitkomsten van de scan geven een beeld van de situatie en zorgen er zo voor dat binnen de provincie de juiste dialoog ontstaat over te nemen stappen. De datascan en het 4D-datamodel richten zich niet alleen op datamanagement en analytics, maar ook op de strategische, organisatorische en veranderaspecten die van belang zijn om de ambities op het gebied van datagedreven werken te realiseren. Belangrijk hierbij is dat de 4 onderdelen in balans zijn.

Wat is het gewenste resultaat?
De scan is onderdeel van de GAP-Analyse datagedreven werken. Deze GAP-Analyse bestaat uit meerdere workshops per team, waarbij wordt uitgewerkt wat er al is op verschillende onderdelen, zoals de wijze waarop data wordt ingezet, welke processen daaraan ten grondslag liggen, welke datavaardigheden er zijn, welke technologie wordt gebruikt etc. De scan is daarbij een mooi vertrekpunt. Het geeft een beeld van de huidige situatie en opent de dialoog over de ambitie en wat realistisch is om te halen. Het geeft aan waar de aandacht op dient te liggen in de verdere uitwerking tijdens de workshops. Uiteindelijk leveren we met de GAP-analyse de input voor het transitieplan datagedreven werken waar de provincie de komende jaren aan gaat werken.

Wat kan FTE Groep betekenen voor andere opdrachtgevers?
De meeste organisaties zijn in meer of mindere mate bezig met datagedreven werken en worstelen met de vraag hoe deze verandering binnen de organisatie vorm te geven. De scan is specifiek in te richten op de situatie van de klant en geeft snel een goed inzicht. Dit geeft iedere opdrachtgever een concreet middel in handen om te bepalen wat de beste vervolgstappen zijn om haar ambities op het gebied van datagedreven werken te realiseren.